Sat
Sun
Intro Course
11:15 – 12:45
Bao Yishuang
(O22)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Beginner Lvl 2
12:15 –1:45
Bao Yishuang
(DG)
Sun
Beginner Lvl 1
1:00 –2:30
Bao Yishuang
(WS)
Mon
Tue
Wed
Thu
Beginner Lvl 1
7:30 –9:00
Bao Yishuang
(DG)
Fri
Sat
Sun
Mon
Tue
Wed
Intermediate
7:30 – 9:00
Leane Lim
(DG)
Thu
Fri
Sat
Sun
Mon
Advanced
(with pointe)
7:30 – 9:00
Leane Lim
(DG)
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Lyrical
4:45 – 6:15
Bao Yishuang
(WS)
Mon
Tue
Lyrical
7:30 – 9:00
Bao Yishuang
(DG)
Wed
Thu
Fri
Lyrical
10:00 – 11:30
Bao Yishuang
(DG)
Sat
Beginner
12:30 – 2:00
Lindsey Lum
(DG)
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri